Statut vijeća

Na temelju članka 3, 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, te III poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, („Narodne novine“, broj 155/2002), Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine na sjednici održanoj 15. Listopada 2003.godine u Dubrovniku donijelo je

  S  T  A  T  U  T  VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI  

I.                 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

               Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine (u daljnem tekstu: Vijeće), zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima Vijeća, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, te načinu odlučivanja.

               Statut može sadržavati i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima o značaja za Vijeće.

 

 Članak 2. 

               Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

               Oznaka bošnjačke nacionalne manjine je cvijet ljiljana.

               Sjedište Vijeća je u Dubrovniku.

               Vijeće djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

               Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

 Članak 3. 

               Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

 Članak 4. 

               Vijeće ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm. Pečat ima tekst i znak.

U krugu pečata, uz rub, pravcem kazaljke na satu, utisnut je tekst: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE, a u unutrašnjosti kruga tekst: U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI, rubom pečata je oznaka sjedišta Vijeća: DUBROVNIK.

U sredini pečata utisnut je znak, koji je predstavljen crtežom cvijeta ljiljana. Cvijet čine tri lista i dva podlista. Kroz sredinu sva tri lista provlace se bijele niti.

Pečat, tekst i znak su ljubičaste boje, a niti u listovima bijele boje.

 Članak 5. 

                      Rad Vijeća je javan.

       Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinskim izvještavanjem pripadnika i udruga bošnjačke nacionalne manjine, te obavješivanjem javnosti putem priopćenja u medijima (tisku, radiju, televiziji).

       Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

       Prdsjednik Vijeća može, u pravilu samo iznimno, ako se radi o odnosima unutar Vijeća, donijeti odluku da određena sjednica ili samo točka dnevnog reda bude zatvorena za javnost. Takva odluka mora biti u pisanom obliku i obrazložena.

       Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

       Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstava javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

  II.               DJELOKRUG RADA VIJEĆA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA 

Članak 6. 

Cilj Vijeća je zaštita i poticanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 

Ostvarivanje cilja iz stavla 1. Ovog članka ostvaruje se:

-        Predlaganjem tijelima jedinica lokalne samouprave mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u državi ili području Dubrovačko-neretvanske županije, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu,

-        Isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,

-        Obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja bošnjačke nacionalne manjine,

-        Davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih stranica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjenim nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

-        Organiziranjem savjetovanja,

-        Kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.

 Članak 7. 

               Prava i obaveze članova Vijeća su:

-        Da biraju i budu birani u tijela Vijeća,

-        Da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti,

-        Da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća,

-        Da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

   III.              RAD VIJEĆA 

Članak 8. 

               Radna tijela Vijeća su:

  1. 1.      Predsjednik Vijeća,
  2. 2.      Podpredsjednik Vijeća,
  3. 3.      Komisija za financijska pitanja,
  4. 4.      Komisija za izradu programa rada,
  5. 5.      Komisija za statutarna pitanja.

 

Vijeće može imati i druga tijela, prema posebnoj odluci.

               Članovi radnih tijela biraju se i razrešuju natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.

               Radna  tijela biraju svoga predsjednika iz redova svojih članova.

 Članak 9. 

               Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

               Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

               Izuzetno od stavka 1. Ovog članka, u hitnim slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

 Članak 10. 

               O sjednici Vijeća i njihovim radnim tijelima vodi se zapisnik.

               Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća, te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

               Zapisnik obavezno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.

 Članak 11. 

               Sjednica Vijeća održava se po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

               Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

               Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova Vijeća, koji pri Odluci o sazivanju određuje ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

               Odluku o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena uz poziv na sjednicu.

 Članak 12. 

               Sjednici Vijeća, koju su sazvali članovi Vijeća, predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik, ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

               Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutna natpolovična večina svih članova Vijeća.

               Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik Vijeća saziva novu sjednicu u roku 3 dana.

               Statut, program rada,financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova (prema odredbi članka 27.stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).

 Članak 13. 

               Vijeće donosi:

-        statut i njegove izmjene,

-        program rada,

-        financijski plan i usvaja završni račun,

-        odlučuje o biranju predsjednika i potpredsjednika,

-        odlučuje o udruživanju s drugim vijećima, odnosno formiranju koordinacije,

-        odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.

Vijeće surađuje sa jedinicom lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije i ima pravo zahtijevati od jedinice da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene prema pripadnicima nacionalnih manjina.

               Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

 Članak 14. 

               Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

-        zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

-        saziva sjednice i predlaže dnevni red,

-        provodi odluke Vijeća,

-        predlaže Vijeću zasnivanje radnog odnosa s jednim administrativnim radnikom,

-        brine se o upoznavanju javnosti s radom Vijeća i njegovih tijela,

-        podnosi izvještaj o svom radu Vijeću,

-        obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.

Predsjednik i podpredsjednik Vijeća mogu se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

 Članak 15. 

               Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dobrovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

               Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja podpredsjednik.

 Članak 16. 

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju.

               Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

 Članak 17. 

               Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu za troškove koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje, ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

               Za normalan rad Vijeća potrebno je angažiranje radnika za administrativne poslove-administratora, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove opće uprave.

 Članak 18. 

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

-        donacija,

-        poklona,

-        nasljedstva,

-        dotacija iz državnog proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije,

-        sredstava dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća,

-        ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama.

 

Sredstva se mogu koristiti samo za one djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđenu programom rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Član 19. 

               Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

               Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu koju je donesen.

               Po završetku godine, za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun.

               Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

  IV.             STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 20. 

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća.

 Članak 21. 

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine objavljuje se u službenom glasniku jedinice lokalne ili regionalne samouprave za područje Dubrovačko-neretvanske županije (obaveza prema članku 27. Stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasilu Dubrovačko-neretvanske županije.

       

 

Dubrovnik; 15.listopada 2003. godine

Powered by Inovator